Πολιτική Απορρήτου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο ιστότοπος www.citykidsguide.com ανήκει στην επιχείρηση CITYKIDSGUIDE, με ΑΦΜ 064879013 και αριθμό ΓΕΜΗ 158422003000, που εδρεύει στη Γλυφάδα Αττικής, οδός Κορίνθου, αριθ. 14, Τ.Κ. 16674, e-mail: [email protected].

Η Επιχείρηση παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις της νομοθεσίας στον τομέα της προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και προσαρμόζει τις λειτουργίες του Ιστοτόπου στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των Δεδομένων σας. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις βασικές αρχές, εγγυήσεις, νομικές βάσεις και σκοπούς σύμφωνα με τους οποίους η Επιχείρηση συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται Προσωπικά σας Δεδομένα.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει συνταχθεί και υιοθετηθεί από το Citykidsguide.com και ισχύει για κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Χρηστών στο πλαίσιο λειτουργίας του Ιστοτόπου και για τους σκοπούς παροχής των Υπηρεσιών.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου απευθύνεται στους Χρήστες του Ιστοτόπου. Ως εκ τούτου οι λέξεις «εσείς», «εσάς», «σας» και εν γένει η χρήση β΄ πληθυντικού προσώπου αφορούν τον Χρήστη του Citykidsguide.com κατά περίπτωση. Η χρήση α΄ πληθυντικού προσώπου δηλώνει ενέργειες της Επιχείρησης.

Η Πολιτική Απορρήτου αφορά όλους όσοι περιηγούνται στον Ιστότοπο, εγγράφονται στη λίστα παραληπτών των ενημερωτικών δελτίων του Ιστοτόπου (newsletters), χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες, συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες της Επιχείρησης, αλληλεπιδρούν με την Επιχείρηση σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης (σχόλια και αξιολογήσεις σε σελίδες και προφίλ μας), αξιολογούν τις υπηρεσίες της Επιχείρησης ή/και του Ιστοτόπου σε ιστοσελίδες τρίτων κ.ο.κ.. Στις ανωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενες περιπτώσεις η Επιχείρηση δύναται να συλλέξει και επεξεργαστεί προσωπικά σας Δεδομένα. 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Η συλλογή, επεξεργασία και προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από την Επιχείρηση γίνεται σύμφωνα με  τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), όπως συμπληρώνεται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, τον Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες, αποφάσεις κατευθυντήριες γραμμές και γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.)..

ΠΗΓΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Η Επιχείρηση συλλέγει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, είτε απευθείας από εσάς, είτε μέσω συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Η συλλογή γίνεται μέσω του Ιστοτόπου ή/και με άλλους τρόπους (μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαγωνισμοί, Cookies, analytics tools κ.ο.κ.).

ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η χρήση του Ιστοτόπου και των Υπηρεσιών προϋποθέτει αλλά και επιβεβαιώνει την αποδοχή από εσάς, της Πολιτικής Απορρήτου, όπως ισχύει, με τις τυχόν τροποποιήσεις, προσθήκες και αλλαγές από την Επιχείρηση.

Κάθε Χρήστης οφείλει να λαμβάνει πλήρη γνώση της Πολιτικής Απορρήτου, αποδέχεται ότι εφαρμόζεται στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και αναλαμβάνει την ευθύνη να σέβεται, να ακολουθεί και να εφαρμόζει την Πολιτική Απορρήτου στο πλαίσιο της δραστηριότητας / περιήγησης του στο Citykidsguide.com.

ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Εκτελών την επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ή Δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (Υποκείμενο των Δεδομένων ή Υποκείμενο)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Προσωπικά Δεδομένα Ειδικών Κατηγοριών ή ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα είναι κάθε είδους πληροφορία, η οποία αποκαλύπτει τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό του.

Επεξεργασία είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Αποδέκτης είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. 

Τρίτος είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Περιορισμός της επεξεργασίας είναι η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.

Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων είναι κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Ιστότοπος ή Citykidsguide.com είναι ο ιστότοπος www.citykidsguide.com.

Χρήστης είναι ο χρήστης του διαδικτύου που εισέρχεται και περιηγείται στο citykidsguide.com και χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Ιστοτόπου.

Επιχείρηση είναι η επιχείρηση CITYKIDSGUIDE.

Υπηρεσίες είναι οι προσφερόμενες στους Χρήστες επιλογές και δυνατότητες μέσα από τον Ιστότοπο.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που διενεργείται από την Επιχείρηση ή τους συνεργάτες της, στο πλαίσιο λειτουργίας του Ιστοτόπου, αποκλειστικά για τους σκοπούς και κατά τον τρόπο που η Επιχείρηση καθορίζει, Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η επιχείρηση CITYKIDSGUIDE, με ΑΦΜ 064879013 και αριθμό ΓΕΜΗ 158422003000, e-mail: [email protected].

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

 • Για να σας αποστέλλεται ενημερωτικό δελτίο (newsletter), επεξεργαζόμαστε το όνομα, το επίθετο και το e-mail που καταχωρείτε στην ειδική φόρμα στον Ιστότοπο.
 • Για την εγγραφή σας σε διαγωνισμούς της Επιχείρησης, επεξεργαζόμαστε το όνομα, το επίθετο, το e-mail και τo κινητό σας τηλέφωνο που συμπληρώνετε στη σχετική φόρμα συμμετοχής. Η Επιχείρηση θα επεξεργαστεί και το όνομα προφίλ των συμμετεχόντων στο facebook ή στο instagram, τα οποία δύναται να αντλήσει από τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης στις οποίες «τρέχει» ο σχετικός διαγωνισμός, καθώς και τη διεύθυνση των νικητών. 
 • Για να επικοινωνήσετε με την Επιχείρηση μέσω της σχετικής φόρμας επικοινωνίας συλλέγουμε  και επεξεργαζόμαστε το όνομα και επώνυμο που μας δηλώνετε, το e-mail σας, καθώς και τις πληροφορίες που καταχωρείτε στο σχετικό πλαίσιο (Μήνυμα).
 • Όταν επικοινωνείτε με την Επιχείρηση με οποιονδήποτε τρόπο (e-mail, social media), συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία που δηλώνετε/καταχωρείτε. 
 • Όταν χρησιμοποιείται τη φόρμα «Διαφημιστείτε μαζί μας» συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε το όνομα, το επίθετο, το e-mail και τις πληροφορίες που αποστέλλετε (Μήνυμα).
 • Προσωπικά σας δεδομένα (όνομα προφίλ, σχόλια, επισημάνσεις και άλλες πληροφορίες που σας αφορούν και μας κοινοποιείτε εσείς) συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κατά την επίσκεψή σας σε λογαριασμούς, σελίδες και κανάλια της Επιχείρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Linkedin, Google Maps κ.ο.κ.), όταν ακολουθείτε τους λογαριασμούς αυτούς, όταν εγγράφεστε ως συνδρομητές, όταν επικοινωνείτε μαζί μας και όταν κάνετε χρήση των επιλογών που οι ανωτέρω ιστότοποι προσφέρουν για να έρθετε σε επαφή μαζί μας, να υποβάλετε αιτήματα, ερωτήσεις, αξιολογήσεις κ.α. 
 • Αρχεία αναγνώρισης – «Cookies»: Η Επιχείρηση επεξεργάζεται πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των Cookies, καθώς και συναφών τεχνολογιών. Cookies εγκαθιστά ο ιστότοπος μας και τρίτοι. Για περισσότερες πληροφορίες για την έννοια – συλλογή και χρήση Cookies από το Citykidsguide.com διαβάστε την Πολιτική Cookies.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Η Επιχείρηση δεν συλλέγει ούτε ζητά να αποκτήσει πρόσβαση με κανέναν τρόπο σε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων (ευαίσθητα). Οι χρήστες του Citykidsguide.com οφείλουν να μην αποστέλλουν δεδομένα ειδικών κατηγοριών, που αφορούν τους ίδιους ή τρίτους. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη / τρίτου ή των Αρχών για τυχόν ζημία του Υποκειμένου των Δεδομένων από τυχόν επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων, που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του Χρήστη κατά παράβαση της παρούσας απαγόρευσης.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Η Επιχείρηση δεν επεξεργάζεται δεδομένα ανηλίκων και θα διαγράψει αμέσως τα δεδομένα ανηλίκου εφόσον αντιληφθεί ή πληροφορηθεί ότι οποιοσδήποτε ανήλικος χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση έναντι οποιουδήποτε και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τυχόν χρήση του Ιστοτόπου από ανήλικο. Την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη έχει ο γονιός / κηδεμόνας / επίτροπος / ασκών τη γονική μέριμνα και κάθε άλλος που έχει την ευθύνη για την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου καθώς και ο ίδιος ο ανήλικος στις περιπτώσεις που ο νόμος προβλέπει.

ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η Επιχείρηση συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται Προσωπικά σας Δεδομένα κατά τρόπο νόμιμο και διαφανή για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν τα υποβάλει σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς. 

Η Επιχείρηση καταβάλει τις αναγκαίες προσπάθειες, ώστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που διατηρεί και επεξεργάζεται να είναι πάντα ακριβή και επικαιροποιημένα αλλά και κατάλληλα και συναφή και να περιορίζεται η συλλογή και επεξεργασία στα απολύτως αναγκαία δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά και στο αναγκαίο για τους σκοπούς αυτούς μέτρο. 

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των Δεδομένων ή για εξυπηρέτηση άλλων νόμιμων σκοπών. 

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλειά τους, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, διαρροή, υποκλοπή, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων. 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Η Επιχείρηση επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα κατόπιν συγκατάθεσής σας, όταν σας ζητά να δηλώσετε αν συναινείτε στην επεξεργασία (λ.χ. Διαγωνισμοί, newsletters).
 • Η Επιχείρηση επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση του υποκειμένου των Δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης (λ.χ. επικοινωνία κατά το προσυμβατικό στάδιο για τη διερεύνηση της προοπτικής διαφημιστικής προβολής σας μέσω του Ιστοτόπου).
 • Ενδέχεται να επεξεργαστούμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα αν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Επιχείρησης (λ.χ. έρευνες Δημοσίων Αρχών).
 • Επεξεργαζόμαστε Δεδομένα και όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Επιχείρηση, τηρώντας τις προϋποθέσεις του νόμου (λ.χ. Cookies για την ομαλή λειτουργία του Citykidsguide.com).

ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε μέσω e-mail, καθώς και μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου επικοινωνίας, τα επεξεργαζόμαστε ώστε να απαντήσουμε σε αιτήματα, ερωτήσεις και παράπονα που υποβάλετε και να σας προσφέρουμε υποστήριξη για τις υπηρεσίες μας.
 • Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία που καταχωρείτε όταν κάνετε χρήση της επιλογής «Διαφημιστείτε μαζί μας» για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να εξετάσουμε την προοπτική συνεργασίας μας και προβολής σας μέσω του Ιστοτόπου.
 • Εφόσον εγγραφείτε στη λίστα παραληπτών ενημερωτικών δελτίων της Επιχείρησης επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα που μας παρέχετε για να σας αποστείλουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τις Υπηρεσίες, τα νέα της Επιχείρησης, τις υπηρεσίες μας, εκδηλώσεις, δράσεις και events της Επιχείρησης, προσφορές, εκπτώσεις και διαγωνισμούς (newsletters).
 • Σε περίπτωση απεγγραφής σας από τη λίστα παραληπτών newsletter, επεξεργαζόμαστε το e-mail σας, μόνο για την αποθήκευσή του σε ξεχωριστή λίστα (unsubscribe list), ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή της Επιχείρησης με την επιθυμία σας να μη λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία.
 • Στο πλαίσιο της διεξαγωγής διαγωνισμών από την Επιχείρηση επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας: Για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού / κλήρωσης, την ανάδειξη των νικητών και τη δημοσίευση των σχετικών αποτελεσμάτων. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών θα υποβληθούν σε επεξεργασία για την επικοινωνία και ενημέρωσή τους, καθώς και για την παροχή/παράδοση του δώρου σε αυτούς. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών θα κοινοποιηθούν στην επιχείρηση – Συνεργάτη ώστε να παρασχεθούν στους νικητές οι υπηρεσίες που αντιστοιχούν στο δώρο. Διαβάστε περισσότερα στους όρους διαγωνισμού.
 • Προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε για να απαντήσουμε σε αιτήματα, ερωτήσεις, αξιολογήσεις που υποβάλετε κατά την επίσκεψή σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Linkedin, Google Maps κ.ο.κ.), για τη διαχείριση των σελίδων μας, καθώς και για να αναλύσουμε την απήχηση των σελίδων αυτών στο καταναλωτικό κοινό. Προσωπικά δεδομένα των χρηστών social media που αλληλεπιδρούν με το Citykidsguide.com σε περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης, ενδέχεται να επεξεργαστούμε και στο πλαίσιο προώθησης των σελίδων / λογαριασμών μας και των Υπηρεσιών. Η επεξεργασία των δεδομένων που κοινοποιείτε σε αυτές τις σελίδες υπόκειται και στη σχετική πολιτική απορρήτου του κάθε μέσου κοινωνικής δικτύωσης.
 • Η Επιχείρηση επεξεργάζεται πληροφορίες που συλλέγονται με τη χρήση κατάλληλης τεχνολογίας (Cookies, pixels, analytics κ.ο.κ.), για τους σκοπούς που περιγράφονται στην Πολιτική Cookies.

Η Επιχείρηση συνεργάζεται με εταιρείες τεχνικής υποστήριξης, εταιρείες στατιστικών αναλύσεων, προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών marketing, hosting κ.ο.κ., οι οποίοι επεξεργάζονται για λογαριασμό μας προσωπικά δεδομένα. Διαβιβάζουμε στους ανωτέρω συνεργάτες μας μόνο όσα προσωπικά σας δεδομένα είναι απαραίτητα για την παροχή της υπηρεσίας που έχουμε συμφωνήσει και αποκλειστικά για τους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Επιχείρηση παρέχει στα υποκείμενα των δεδομένων τα δικαιώματα που προβλέπονται στον νόμο και διευκολύνει την άσκησή τους. Συγχρόνως, παρέχουμε στα υποκείμενα πλήρη πληροφόρηση για τα δικαιώματά τους. Συγκεκριμένα τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

 1. Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.
 2. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα τους και συναφούς με την επεξεργασία και τα δικαιώματά τους, πληροφόρησης.
 3. Δικαίωμα να ζητούν τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων τους.
 4. Δικαίωμα να ζητούν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων.
 5. Δικαίωμα να ζητούν τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων.
 6. Δικαίωμα να λαμβάνουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να ζητούν να διαβιβαστούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα φορητότητας).
 7. Δικαίωμα να εκφράζουν την εναντίωσή τους στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων
 8. Δικαίωμα να μην υπόκεινται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που τα αφορούν ή τα επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο (δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση).

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε να στείλετε το αίτημά σας με ταχυδρομική επιστολή (συστημένη) στην επιχείρηση CITYKIDSGUIDE, στη Γλυφάδα Αττικής, οδός Κορίνθου, αριθ. 14, Τ.Κ. 16674 ή e-mail στο [email protected]

Η Επιχείρηση θα απαντήσει εγγράφως (e-mail ή ταχυδρομική επιστολή) εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος και την ταυτοποίηση του αιτούντος για τις ενέργειες στις οποίες προέβη κατόπιν λήψης του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η Επιχείρηση ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων για την εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για εσάς. Εάν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Επιχείρηση μπορεί είτε: α) να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, ή β) να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

Επιπλέον, σε περίπτωση άσκησης ενός ή περισσοτέρων από τα προαναφερθέντα δικαιώματα διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τα σχετικά αιτήματα θα διαβιβάζονται επίσης σε οποιονδήποτε τρίτο παραλήπτη στον οποίο ενδέχεται να έχουν διαβιβασθεί τα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο των σκοπών επεξεργασίας, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα επηρεάστηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την επιχείρηση CITYKIDSGUIDE στο e-mail: [email protected]. Είμαστε δίπλα σας ανά πάσα στιγμή, έτοιμοι να σας συνδράμουμε στην επίλυση του ζητήματος με τρόπο γρήγορο, δίκαιο και αποτελεσματικό. Επικουρικώς, αν το ζήτημά σας δεν επιλυθεί,  μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην οποία μπορείτε να υποβάλετε και σχετική καταγγελία: www.dpa.gr, Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30 210 6475600, e-mail: [email protected].

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ
Θα σας παράσχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεστε για να δηλώσετε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Επιχείρηση, για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας, εύκολα και δωρεάν, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας, πριν την ανάκλησή της. Για περιπτώσεις που δεν σας παρέχεται η δυνατότητα αυτοματοποιημένης ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, επικοινωνήστε με οποιονδήποτε τρόπο με την Επιχείρηση και θα σας παράσχουμε κάθε αναγκαία πληροφορία για την επιθυμητή ανάκληση.

Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής σας στη λήψη newsletter (opt-out), διατηρούμε το e-mail σας, σε ξεχωριστή λίστα (unsubscribe list) για την εξασφάλιση της συμμόρφωσής της Επιχείρησης με την επιθυμία σας.

Πριν δηλώσετε την συγκατάθεσή σας παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με το περιεχόμενό της.

Η δήλωση αποδοχής της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, μέσω της συμπλήρωσης από εσάς σχετικού τετραγωνιδίου στις ιστοσελίδες του citykidsguide.com ή με άλλον παρόμοιο τρόπο, λογίζεται ως ελεύθερη δήλωση της συγκατάθεσής σας (όπου απαιτείται και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση) για τη συλλογή, επεξεργασία και περαιτέρω διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς που σχετίζονται με τη χρήση του Ιστοτόπου και των Υπηρεσιών, οι οποίοι αναλύονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Για τη χρήση των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου είναι απαραίτητη η παροχή ορισμένων δεδομένων που σας ζητούμε. Η άρνησή σας να παράσχετε τα προσωπικά δεδομένα που σας ζητούνται, καθιστά αδύνατη, κατά περίπτωση, την επικοινωνία με την Επιχείρηση, την εγγραφή στη λίστα παραληπτών newsletter, τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς και εν γένει τη χρήση από εσάς των Υπηρεσιών του Citykidsguide.com και την εξυπηρέτηση των σκοπών της επεξεργασίας που περιγράφονται ανωτέρω. 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η Επιχείρηση ενδέχεται να επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδομένα σας, σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, για (i) τη συντήρηση / επισκευή των πληροφοριακών συστημάτων και εξοπλισμού (PC, servers, hardware) που υποστηρίζουν τη λειτουργία του Ιστοτόπου, καθώς και (ii) για την περαιτέρω ανάπτυξη και συντήρηση του Ιστοτόπου (development).

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Citykidsguide.com, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν από την Επιχείρηση σε συνεργαζόμενες εταιρείες, προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών (π.χ. Διαφήμιση / Προώθηση, Cloud / hosting services). Για τον σκοπό αυτόν επιλέγονται κατάλληλοι Εκτελούντες την Επεξεργασία που παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του νόμου και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων σας.

Ενδεικτικώς εταιρείες αυτής της κατηγορίας είναι: i) Google Inc. (Analytics), ii) Mailchimp.

Πολιτική Απορρήτου Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.
Πολιτική Απορρήτου Mailchimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Εάν οι εκτελούντες την επεξεργασία είναι εγκατεστημένοι εκτός Ε.Ε. (ειδικότερα εκτός E.O.X.), ή η επεξεργασία δεδομένων πρόκειται να γίνει εκτός Ε.Ε. τότε η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σας γίνεται μόνο: i) σε χώρα για την οποία υφίσταται απόφαση επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ii) εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία έχει παράσχει κατάλληλες εγγυήσεις και υπό την προϋπόθεση ότι υφίστανται εκτελεστά δικαιώματα και αποτελεσματικά ένδικα μέσα για τα υποκείμενα των δεδομένων ή iii) σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται στον νόμο.

ΤΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρείτε στον Ιστότοπο καθώς και οποιαδήποτε άλλο δεδομένο σας που συλλέγουμε, διατηρούνται σε data center εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διατηρούμε προσωπικά σας δεδομένα και σε υπολογιστικά συστήματα της Επιχείρησης. Πληροφορίες που συλλέγει η Επιχείρηση μέσω του Citykidsguide.com, αποθηκεύονται και στο Google Data Center (Google Analytics) και σε Data Centers άλλων συνεργαζόμενων Εκτελούντων την Επεξεργασία.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Όλα τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο διάστημα, ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας, με το πέρας του οποίου, τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα διαγράφονται από τις βάσεις δεδομένων μας. 

Συγκεκριμένα, εφόσον δεν υφίσταται άλλος νόμιμος λόγος διατήρησης:

 • Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε μέσω οποιουδήποτε τρόπου μη δημόσιας επικοινωνίας με την Επιχείρηση, για χρονικό διάστημα ενός έτους από την ολοκλήρωση της επικοινωνίας μας.  
 • Διατηρούμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που κοινοποιείτε κατά την αλληλεπίδρασή σας με λογαριασμούς / σελίδες / προφίλ της Επιχείρησης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για όσο χρόνο συνδέεστε με οποιονδήποτε τρόπο με αυτούς τους λογαριασμούς / σελίδες / προφίλ / κανάλια (like / follow / subscribe) ή για όσο παραμένουν στοιχεία της δραστηριότητάς σας (αναρτήσεις σας σε σελίδα της Επιχείρησης, σχόλια σε αναρτήσεις κ.ο.κ.) στην εκάστοτε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Τα στοιχεία που έχετε δηλώσει για την εγγραφή σας στη λίστα παραληπτών ενημερωτικών δελτίων της Επιχείρησης (newsletters) διατηρούνται μέχρι την απεγγραφή σας (unsubscribe), κατόπιν διατηρούμε το e-mail σας, σε ξεχωριστή λίστα (unsubscribe list) μέχρι την υποβολή ειδικού αιτήματος για την πλήρη διαγραφή του. 
 • Διατηρούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο διαγωνισμών μέχρι την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού για τον οποίο συλλέχθηκαν και την απόδοση των δώρων στους νικητές.
 • Οι πληροφορίες που συλλέγονται με τεχνικά μέσα και μέσω Cookies διατηρούνται για χρονικό διάστημα που καθορίζεται αναλόγως της φύσης τους, της προέλευσης και του σκοπού για τον οποίο χρησιμοποιούνται ή συλλέγονται. Περισσότερα στην Πολιτική Cookies.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΕΥΘΥΝΗ
Πρωταρχικό μέλημα της Επιχείρησης είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών με σεβασμό στα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες, την ιδιωτική ζωή, καθώς και στο απόρρητο της επικοινωνίας των Χρηστών του citykidsguide.com, γι’ αυτό και λαμβάνουμε όλα τα πρόσφορα και αναγκαία μέτρα στα πλαίσια του νόμου, υιοθετώντας σύγχρονες τεχνολογικές διαδικασίες, προηγμένο τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό, ήδη από τον σχεδιασμό των συστημάτων μας και εξ ορισμού.

Η Επιχείρηση φροντίζει για τη διασφάλιση της εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας. Συνεπώς, μόνο οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Επιχείρησης και οι συνεργαζόμενοι «Εκτελούντες την Επεξεργασία» επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα. 

Η Επιχείρηση υιοθετεί τις πλέον σύγχρονες μεθόδους κρυπτογράφησης και προστασίας από κακόβουλο λογισμικό και εξασφαλίζει την προστασία των δεδομένων σας από ανεξουσιοδότητη πρόσβαση και επεξεργασία. Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί πιστοποιητικό SSL.

Η Επιχείρηση θεωρεί ότι ο Χρήστης που καταχωρεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον Ιστότοπο είναι το πρόσωπο που αφορούν τα δεδομένα αυτά. Η Επιχείρηση δεν δύναται, ούτε υποχρεούται να επαληθεύσει την ταυτότητα του καταχωρούντος τα δεδομένα, ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη φέρει για την καταχώρηση, ο, δε, Χρήστης που προβαίνει στην καταχώρηση ευθύνεται για τυχόν ψευδή, ανεξουσιοδότητη ή/και παράνομη καταχώρηση τόσο απέναντι στην Επιχείρηση όσο και απέναντι στο υποκείμενο των δεδομένων. 

H Επιχείρηση δεν ευθύνεται για κινδύνους που απειλούν την ασφάλεια / προστασία των προσωπικών δεδομένων σας στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του Ιστοτόπου, οι οποίοι βρίσκονται έξω από τη σφαίρα ελέγχου και επιρροής της, καθώς και για κινδύνους που οφείλονται σε πράξη ή παράλειψη τρίτου, σε λόγους ανωτέρας βίας ή τυχηρά γεγονότα.

Σε περίπτωση παραπομπής των Χρηστών σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners, frames) στο Citykidsguide.com, η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για την προστασία των δεδομένων των χρηστών σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους. Την ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πληροφορίες, την ασφάλεια των επισκεπτών και προστασία των προσωπικών δεδομένων τους και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών φέρουν ακέραια οι κάτοχοι, διαχειριστές και δικαιούχοι αυτών των δικτυακών τόπων, τους οποίους επισκέπτεται με δική του ευθύνη ο Χρήστης.  

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Για κάθε διαφορά σας με την Επιχείρηση, σχετικά με την Παρούσα Πολιτική, τη χρήση του Ιστοτόπου και των Υπηρεσιών, είμαστε πρόθυμοι να σας ακούσουμε και να επιλύσουμε άμεσα κάθε πρόβλημα με σεβασμό στα δικαιώματά σας.

Στις διαφορές που ανακύπτουν σχετικά με την Παρούσα Πολιτική και κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο λειτουργίας του Citykidsguide.com, εφαρμοστέο δίκαιο, είναι το δίκαιο του Ελληνικού κράτους όπως συμπληρώνεται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τις οδηγίες, κατευθυντήριες γραμμές, αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.).

Για όλες τις ενέργειες ή νομικές διαδικασίες που προκύπτουν ή σχετίζονται με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, την ισχύ της, την εφαρμογή, την εκπλήρωση ή παραβίαση ή το περιεχόμενο της, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια, των οποίων την δικαιοδοσία αναγνωρίζετε αμετάκλητα.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Η Επιχείρηση μπορεί οποτεδήποτε να ενημερώσει ή τροποποιήσει την Πολιτική Απορρήτου, προκειμένου να ανταποκρίνεται σε τυχόν αλλαγές στη λειτουργία του παρόντος Ιστοτόπου, στις υπηρεσίες που προσφέρει και στις διατάξεις του νόμου. Οι τροποποιήσεις θα αναρτώνται σε αυτήν την ιστοσελίδα.