Είναι η καριέρα λιγότερο σημαντική για τις γυναίκες απ’ ό,τι για τους άνδρες;

Υπάρχει μια θεωρία που επικρατεί, σύμφωνα με την οποία οι γυναίκες δίνουν λιγότερη σημασία στην καριέρα από ό,τι οι άνδρες. Μια νέα μελέτη αμφισβητεί αυτή την υπόθεση αξιολογώντας κατά πόσο οι άνδρες και οι γυναίκες θεωρούν την καριέρα τους κεντρικό άξονα της ταυτότητάς τους.

Για να διαπιστωθεί αν το χάσμα μεταξύ των φύλων στον τομέα σταδιοδρομία επηρεάζεται από συγκεκριμένες περιστάσεις, μία σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε εργαζόμενους σε έντεκα χώρες, εξέτασε διαφορετικά στοιχεία, όπως τις απαιτήσεις, τις συνθήκες και τις ώρες εργασίας, τον βαθμό ασφάλειας στην εργασία, τη φύση και την ποικιλία των καθηκόντων, καθώς και την πρόσβαση σε ευέλικτες επιλογές εργασίας.
Είναι η καριέρα λιγότερο σημαντική για τις γυναίκες απ’ ό,τι για τους άνδρες;
Η έρευνα εξέτασε, επίσης, πολιτιστικά στοιχεία για να καθορίσει πώς οι παραδοσιακές παραδοχές σχετικά με τις μοναδικές δεξιότητες των γυναικών και των ανδρών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διαφορές ταυτότητας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τη σημασία της σταδιοδρομίας. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν περισσότερες ομοιότητες παρά διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών σε σχέση με τον εστιασμό στη  σταδιοδρομία.

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα αντικρούει την εσφαλμένη αντίληψη ότι η καριέρα έχει διαφορετική βαρύτητα για τους άνδρες και τις γυναίκες. Και τα δύο φύλα προετοιμάζονται εξίσου ώστε να αποκτήσουν τις γνώσεις και να αναπτύξουν τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να κάνουν μια επιτυχημένη καριέρα στον τομέα που τους ενδιαφέρει, αφιερώνουν χρόνο και προσπάθεια, ενώ τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, ο ρόλος της πατρότητας ή της μητρότητας, δεν αποτελεί τροχοπέδη για την εξέλιξη της καριέρας τους.

Όμως, τα στερεότυπα και οι παραδοσιακές πεποιθήσεις σχετικά με το φύλο, έχουν ως αποτέλεσμα οι γυναίκες να καταλαμβάνουν πιο συχνά θέσεις εργασίας με μειωμένες ευθύνες συγκριτικά με τους άνδρες, άρα είναι πιθανότερο να μην μπορούν να ανελιχθούν εξίσου στην επαγγελματική κλίμακα.